Halkara paýlaýjy

MUK-yň geografiýasy Ýewropada we Aziýada 16 ýurdy öz içine alýar we yzygiderli giňelýär

25 ýyldan gowrak üstünlik

MUK 1997-nji ýyldan bäri lider bolup gelýär

Aýratyn tejribe

MUK-yň inžener topary islendik, hatda iň kyn meseläni hem çözer.

100+ öndüriji

MUK-yň paýlaýyş portfelinde 100-den gowrak bütindünýä A-marka bar we olaryň sany yzygiderli artýar


MUK çäreleri

 • Halkara logistika, ammar döretmek
 • Hyzmatdaşlar üçin marketing we maslahat beriş goldawy
 • Öz başarnygyňyz bilen kararlaryň bahasyny ýokarlandyrmak
 • Önümleri bazara çykarmak, islegi öňe sürmek we döretmek
 • Tehniki goldaw, kepillik we kepillikden soňky hyzmat
 • Hyzmatdaş toruň ösüşi

MUK, IT taslamasynyň işine gönükdirilen VAD paýlaýjysydyr. 25 ýyldan gowrak bäri Ýewropada we Aziýada diler toruny üstünlikli ösdürýäris. Şahadatnamaly hünärmenleriň kömegi bilen, MUK hyzmatdaşlara ýokary derejeli taslama maslahat beriş we tehniki goldaw berýär, bu bolsa teklip edilýän çözgütlere goşmaça baha berýär. MUK inženerleri programma üpjünçiligi we apparat çözgütleri üçin maslahat beriş we tehniki goldaw amala aşyrýarlar, bar bolan ulgamlary barlaýarlar we synag stendlaryny durmuşa geçirmäge kömek edýärler. Synag enjamlarymyz, hakyky şertlerde köp sanly meseläni simulirlemäge we durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. MUK iň amatly çözgütleri saýlamakda we taslamakda integratorlara işjeň kömek edýär. MUK toparyna dünýäniň öňdebaryjy IT öndürijilerinden şahadatnamalary bolan dürli tehnologiýa ugurlary boýunça 500-den gowrak hünärmen girýär.

 • Bulutda ätiýaçlyk nusgalaryny (faýllary, wirtual maşynlary, maglumat bazalaryny) saklamak.
 • Betbagtçylykdan goramak, dikeltmek. Wirtual maşynlar ýa-da SQL maglumat bazalary derejesinde ýokary elýeterlilik toparlary.
 • Jübi enjamlaryny dolandyrmak.
 • Korporatiw maglumatlary we hat alyşmalary goramak.
 • “SharePoint” -i onlaýn ýerleşdirmek, “Onlaýn” alyş-çalyş, onlaýn iş üçin “Skype”.
 • Web sahypalarynyň ýerleşdirilmegi we konfigurasiýasy, sahypalaryň buluda göçmegi.

Işewürlik üçin MUK Cloud Solutions, häzirki zaman ygtybarly hyzmatdaşlyk gurallary bilen işiň dowamlylygyny, iş netijeliligini we hereketliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çözgütleriň we hyzmatlaryň çalt başlaýan toplumlarydyr. Olaryň kömegi bilen Siz guramaňyzyň infrastrukturasynda bulut tehnologiýalaryny çalt we täsirli ornaşdyryp bilersiňiz. “Cloud Solution Provider” düşünjesi, Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 we beýleki bulut hyzmatlarynyň her aýda tölegli satuw kanalydyr. MUK “noldan” infrastrukturany döretmegi teklip edýär. Iň az maýa çykdajylary. Bulut çeşmelerini kärendesine almak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly iş çykdajylary. Infrastrukturany ulaltmak (kärhananyň ösüşi, täze territorial ofisler, meýilleşdirilen ýük partlamalary). Bulutdaky täze hyzmatlar, ýerüsti infrastruktura bilen birleşdirilen.

 • Kepillikli abatlamak
 • Kepilliksiz abatlamak
 • Enjamlary anyklamak
 • Ätiýaçlyk şaýlaryny satmak
 • Hyzmat şertnamalarynyň barlagy
 • Enjamlary kärendesine almak we autsorsing

MUK Serwis 2002-nji ýyldan bäri kompýuter abatlaýyş hyzmatlaryny üstünlikli üpjün edýär we şu gün APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius, Dell EMC, Tescom we beýleki öndürijileriň ygtyýarly hyzmat merkezidir. "MUK-Serwis" kompaniýasynyň hil dolandyryş ulgamy, Halkara Sertifikasiýa Býurosynyň ISO 9001 şahadatnamasy bilen tassyklanýar. Islendik näsazlygy çalt çözmek üçin hakyky hünärmen bolmaly. Ussatlarymyz, tejribe we gündelik tejribe toplap, islendik näsazlygy çözýärler. Hünär ussatlygy tejribe bilen gelýär, özümizi kämilleşdirýäris we bilimlerimiziň derejesini ýokarlandyrýarys. Hyzmat merkeziniň işgärleri müşderilere ýokary hilli we hünär enjamlaryny abatlamagy kepillendirýän hünärmenlerden ybaratdyr. MUK Serwis ýokary hilli hyzmat bermek üçin ähli zerur tehniki mümkinçiliklere eýedir. Hyzmat merkezi islendik çylşyrymly tehniki hyzmat, kepillikli we kepilliksiz abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýär. MUK Serwis enjamlary kärendesine almak we autsorsing, gurnama we tehniki hyzmat, şeýle hem Ukraina, Ermenistan, Gruziýa, Moldowa, Täjigistan we Gazagystanda korporatiw müşderiler üçin maglumat we maslahat hyzmatlaryny hödürleýär.

  MUK okuw merkezi, 15 ýyldan gowrak tejribe we birnäçe özboluşly ygtyýarnama, ökde mugallymlar topary we häzirki zaman okuw infrastrukturasy bolan IT bilim hyzmatlarynda bazar lideridir. MUK OM portfelinde öňdebaryjy IT kompaniýalarynyň 300-den gowrak okuw kursy bar. Statuslaryň arasynda: Pearson VUE, Veeam Ygtyýarly Bilim Merkezi, HPE Bilim Merkezi, VMware Ygtyýarly Okuw Merkezi, Oracle tarapyndan Tassyklanan Bilim Üpjünçisi, Penta Howpsuzlyk Bilim Merkezi, Juniper Networks Ygtyýarly Bilim Hyzmatdaşy, LearnQuest IBM Bilim Hyzmatdaşy, Microsoft Bilim Kümüş Hyzmatdaşy, ITIL Okuw Hyzmatdaşy, Dell-EMC Bilim Hyzmatlarynyň Hyzmatdaşy, Autodesk Okuw Merkezi, Grandstream Okuw Merkezi, Check Point Ygtyýarly Okuw Merkezi, Fortinet Ygtyýarly Okuw Merkezi, CommScope Okuw Merkezi, Cisco Okuw Merkezi, Red Hat Kepillendirilen Okuw Hyzmatdaşy. MUK okuw merkeziniň iň döwrebap okuw enjamlaryna elýeterliligi bar. Mugallymlarymyzyň okatmagyň hili, köp ýyllaryň dowamynda Ukrainada we daşary ýurtlarda diňleýjileriň ýokary bahalary bilen tassyklanýar

  • Halkara logistika, ammar döretmek
  • Hyzmatdaşlar üçin marketing we maslahat beriş goldawy
  • Öz başarnygyňyz bilen kararlaryň bahasyny ýokarlandyrmak
  • Önümleri bazara çykarmak, islegi öňe sürmek we döretmek
  • Tehniki goldaw, kepillik we kepillikden soňky hyzmat
  • Hyzmatdaş toruň ösüşi

  MUK, IT taslamasynyň işine gönükdirilen VAD paýlaýjysydyr. 25 ýyldan gowrak bäri Ýewropada we Aziýada diler toruny üstünlikli ösdürýäris. Şahadatnamaly hünärmenleriň kömegi bilen, MUK hyzmatdaşlara ýokary derejeli taslama maslahat beriş we tehniki goldaw berýär, bu bolsa teklip edilýän çözgütlere goşmaça baha berýär. MUK inženerleri programma üpjünçiligi we apparat çözgütleri üçin maslahat beriş we tehniki goldaw amala aşyrýarlar, bar bolan ulgamlary barlaýarlar we synag stendlaryny durmuşa geçirmäge kömek edýärler. Synag enjamlarymyz, hakyky şertlerde köp sanly meseläni simulirlemäge we durmuşa geçirmäge mümkinçilik berýär. MUK iň amatly çözgütleri saýlamakda we taslamakda integratorlara işjeň kömek edýär. MUK toparyna dünýäniň öňdebaryjy IT öndürijilerinden şahadatnamalary bolan dürli tehnologiýa ugurlary boýunça 500-den gowrak hünärmen girýär.

  • Bulutda ätiýaçlyk nusgalaryny (faýllary, wirtual maşynlary, maglumat bazalaryny) saklamak.
  • Betbagtçylykdan goramak, dikeltmek. Wirtual maşynlar ýa-da SQL maglumat bazalary derejesinde ýokary elýeterlilik toparlary.
  • Jübi enjamlaryny dolandyrmak.
  • Korporatiw maglumatlary we hat alyşmalary goramak.
  • “SharePoint” -i onlaýn ýerleşdirmek, “Onlaýn” alyş-çalyş, onlaýn iş üçin “Skype”.
  • Web sahypalarynyň ýerleşdirilmegi we konfigurasiýasy, sahypalaryň buluda göçmegi.

  Işewürlik üçin MUK Cloud Solutions, häzirki zaman ygtybarly hyzmatdaşlyk gurallary bilen işiň dowamlylygyny, iş netijeliligini we hereketliligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen çözgütleriň we hyzmatlaryň çalt başlaýan toplumlarydyr. Olaryň kömegi bilen Siz guramaňyzyň infrastrukturasynda bulut tehnologiýalaryny çalt we täsirli ornaşdyryp bilersiňiz. “Cloud Solution Provider” düşünjesi, Microsoft Office 365, AZURE, EMS, D365 we beýleki bulut hyzmatlarynyň her aýda tölegli satuw kanalydyr. MUK “noldan” infrastrukturany döretmegi teklip edýär. Iň az maýa çykdajylary. Bulut çeşmelerini kärendesine almak we tehniki hyzmat etmek üçin amatly iş çykdajylary. Infrastrukturany ulaltmak (kärhananyň ösüşi, täze territorial ofisler, meýilleşdirilen ýük partlamalary). Bulutdaky täze hyzmatlar, ýerüsti infrastruktura bilen birleşdirilen.

  • Kepillikli abatlamak
  • Kepilliksiz abatlamak
  • Enjamlary anyklamak
  • Ätiýaçlyk şaýlaryny satmak
  • Hyzmat şertnamalarynyň barlagy
  • Enjamlary kärendesine almak we autsorsing

  MUK Serwis 2002-nji ýyldan bäri kompýuter abatlaýyş hyzmatlaryny üstünlikli üpjün edýär we şu gün APC, Hitachi Vantara, Checkpoint, Extreme Networks, Cisco, Oracle, Tripp-Lite, Grandstream, HP, Fortinet, IBM, Fujitsu, EnGenius, Dell EMC, Tescom we beýleki öndürijileriň ygtyýarly hyzmat merkezidir. "MUK-Serwis" kompaniýasynyň hil dolandyryş ulgamy, Halkara Sertifikasiýa Býurosynyň ISO 9001 şahadatnamasy bilen tassyklanýar. Islendik näsazlygy çalt çözmek üçin hakyky hünärmen bolmaly. Ussatlarymyz, tejribe we gündelik tejribe toplap, islendik näsazlygy çözýärler. Hünär ussatlygy tejribe bilen gelýär, özümizi kämilleşdirýäris we bilimlerimiziň derejesini ýokarlandyrýarys. Hyzmat merkeziniň işgärleri müşderilere ýokary hilli we hünär enjamlaryny abatlamagy kepillendirýän hünärmenlerden ybaratdyr. MUK Serwis ýokary hilli hyzmat bermek üçin ähli zerur tehniki mümkinçiliklere eýedir. Hyzmat merkezi islendik çylşyrymly tehniki hyzmat, kepillikli we kepilliksiz abatlaýyş işlerini ýerine ýetirýär. MUK Serwis enjamlary kärendesine almak we autsorsing, gurnama we tehniki hyzmat, şeýle hem Ukraina, Ermenistan, Gruziýa, Moldowa, Täjigistan we Gazagystanda korporatiw müşderiler üçin maglumat we maslahat hyzmatlaryny hödürleýär.

   MUK okuw merkezi, 15 ýyldan gowrak tejribe we birnäçe özboluşly ygtyýarnama, ökde mugallymlar topary we häzirki zaman okuw infrastrukturasy bolan IT bilim hyzmatlarynda bazar lideridir. MUK OM portfelinde öňdebaryjy IT kompaniýalarynyň 300-den gowrak okuw kursy bar. Statuslaryň arasynda: Pearson VUE, Veeam Ygtyýarly Bilim Merkezi, HPE Bilim Merkezi, VMware Ygtyýarly Okuw Merkezi, Oracle tarapyndan Tassyklanan Bilim Üpjünçisi, Penta Howpsuzlyk Bilim Merkezi, Juniper Networks Ygtyýarly Bilim Hyzmatdaşy, LearnQuest IBM Bilim Hyzmatdaşy, Microsoft Bilim Kümüş Hyzmatdaşy, ITIL Okuw Hyzmatdaşy, Dell-EMC Bilim Hyzmatlarynyň Hyzmatdaşy, Autodesk Okuw Merkezi, Grandstream Okuw Merkezi, Check Point Ygtyýarly Okuw Merkezi, Fortinet Ygtyýarly Okuw Merkezi, CommScope Okuw Merkezi, Cisco Okuw Merkezi, Red Hat Kepillendirilen Okuw Hyzmatdaşy. MUK okuw merkeziniň iň döwrebap okuw enjamlaryna elýeterliligi bar. Mugallymlarymyzyň okatmagyň hili, köp ýyllaryň dowamynda Ukrainada we daşary ýurtlarda diňleýjileriň ýokary bahalary bilen tassyklanýar

   MUK satyjylary


   • VMWARE
   • APC
   • Check Point
   • CISCO
   • Dell
   • Extreme
   • Fortinet
   • Grandstream
   • Hitachi Solutions Europe AG
   • IBM HW
   • Juniper
   • NetApp
   • Oracle
   • VEEAM
   • VMWARE
   • APC

   MUK ýoldaşlygyň we hyzmatdaşlygyň ýörelgelerine esaslanýar

   MUK döredilen gününden bäri üpjün edijiler we müşderiler bilen gatnaşyklarda aç-açanlyga ünsi jemleýär. Hyzmatdaşlygyň düzgünlerine wepalylyk MUK-a bazaryň ynamyny gazanmaga we lider hökmünde abraý gazanmaga mümkinçilik berdi

   Üstünlikleri

   • Innowasiýa
   • Jogapkärçilik
   • Dogruçyllyk
   • Deň hukukly iş mümkinçiligi
   • Toparlaýyn iş we hormat
   • Bilim
   • Jemgyýetçilik jogapkärçiligi

   Soraglar ýüze çykdy?

   Bize e-poçta ibermek üçin aşakdaky formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris